رویداد بعدی پنجشنبه 10 بهمن ساعت 18:30 برگزار می شود.